foto01
foto02
foto07
foto08
foto09
foto11
foto12
foto13
foto14
Previous Next Play Pause

A project of foreign apprenticeships for technical school students: "Improving professional competences in the European dimension" as part of the KA1 VET Action of the Erasmus + Program, including internships abroad in Spain, it is addressed to students training in the profession of advertising technician and techniques of graphics and digital printing. The main goal of the project is the implementation of apprenticeships confirmed by certification, validation and recognition in accordance with the principles of the ECVET system, moreover, the project implements additional objectives: increasing language competences, developing personal competences and social, as well as the implementation of a cultural program that will allow young people who perform tasks related to artistic design to develop their creativity and find inspiration in the art of the most multicultural country in Europe.

Projekt praktyk zagranicznych uczniów technikum: „Doskonalenie kompetencji zawodowych w wymiarze europejskim” w ramach Akcji KA1 VET Programu Erasmus+ obejmujący praktyki zagraniczne w Hiszpanii adresowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Celem głównym projektu jest realizacja praktyk zawodowych potwierdzona certyfikacją, walidacją i uznaniem zgodnie z zasadami systemu ECVET, ponadto projekt realizuje cele dodatkowe: podniesienie kompetencji językowych, rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, a także realizacja programu kulturowego, który pozwoli młodzieży, wykonującej zadania związanie z projektowaniem artystycznym na rozwinięcie kreatywności i znalezienie inspiracji w sztuce najbardziej wielokulturowego kraju w Europie.