foto01
foto02
foto03
foto04
foto05
foto06
foto07
foto08
foto09
Previous Next Play Pause

A project improving the language and professional competences of the teachers: "Let's be bilingual - let's be a step forward" - a program under the Knowledge Education Development Operational Program (PO KED). The project is aimed at teachers of our school, its aim is to acquire skills based on bilingual learning related to language classes conducted on the basis of the assumptions of bilingual methods. As part of the activities, teachers participate in training activities involving the methodology of bilingual teaching and undergo jobshadowing.

Projekt podnoszący kompetencje językowe i zawodowe kadry „Bądźmy bilingual – bądźmy krok do przodu” – program w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt skierowany do nauczycieli naszej szkoły, jego celem jest zdobycie umiejętności opartych na nauczaniu bilingualnym związanych z zajęciami językowymi prowadzonymi w oparciu o założenia metod bilingualnych. W ramach działań nauczyciele uczestniczą w działaniach szkoleniowych obejmujących metodykę nauczania bilingualnego oraz odbywają jobshadowing.