Smaller Default Larger

„Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.2
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W SEMESTRZE I ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 PROJEKTU
W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

  1. Doradztwo zawodowe dla 60 uczniów klas II-IV technikum i 8 uczniów klas II-III zadadniczej szkoły zawodowej.
  2. Przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla 24 uczniów klas IV technikum.
  3. Szkolenie dla 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych na Platformie MOODLE.


Szkolny koordynator projektu Agnieszka Macuska-Kozioł

Regulamin naboru "Czytaj więcej"
Czytaj więcej