Smaller Default Larger

Karta wolontariusza

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE  OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA. KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM.

WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I SZANSĘ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

Wolontariusz powinien:

 • mieć jasno określony zakres pracy;
 • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej z jej wykonywaniem;
 • wiedzieć przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swej pracy i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 • mieć zapewniony udział w formowaniu programu, w którym uczestniczy. Zapewni to reprezentację potrzeb i zainteresowań wolontariusza;
 • być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności;
 • mieć satysfakcję z wykonywanej pracy;
 • przestrzegać kodeksu etycznego związanego z wykonywaną pracą.

Organizacje zatrudniające wolontariuszy powinny przestrzegać następujących zasad:

 • wolontariusz ma prawa i należy zapewnić ich respektowanie;
 • praca wolontariusza i pracownika etatowego powinna mieć charakter wzajemnie się uzupełniający;
 • wolontariusz podnosi jakość  wykonywanych usług i nigdy nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową;
 • wolontariusz  nie powinien być zatrudniony w miejsce uprzednio  zatrudnionego pracownika etatowego;
 • obie strony powinny być poinformowane o swoich kompetencjach i odpowiedzialności;
 • wolontariusz nie powinien ponosić kosztów finansowych związanych z wykonywaną pracą;
 • interesy wolontariusza powinny być chronione i nie wolno wywierać na niego presji moralnej skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.