Smaller Default Larger

Nasze cele

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne). Celem projektu jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystania ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Program ten polega na łączeniu na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami tej pomocy oczekującymi.

Projekt zakłada angażowanie młodzieży do działań wolontarystycznych, po pierwsze na terenie szkoły (np. pomoc słabszym uczniom, podejmowanie działalności akcyjnej na rzecz szkoły). Drugi obszar działalności to praca na rzecz środowiska zewnętrznego tzn. skierowana na dzieci ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, działania skierowane na integrację grup rówieśniczych wywodzących się z różnych środowisk.
Zadania Szkolnego Koła Wolontariatu:
Pomoc rówieśnicza

  • Działalność statutową
  • Udział w akcjach profilaktycznych
  • Udział w imprezach szkolnych
  • Współpraca z zaprzyjaźnionymi organizacjami
  • Promowanie idei aktywności obywatelskiej
  • Współdziałanie i praca na rzecz społeczności lokalnej
  • Promocja szkoły